ไม่ว่าจะแต่งตัวยังไงไม่มีสิทธิ์ขู่หรือคุกคาม

อย่าทำลายอคติของผู้ชายหรือบางคน ให้ทำลายทัศนคติของผู้หญิงที่มีต่อการรักตัวเองและการเคารพตนเอง เพราะ “ความแตกต่างระหว่างเพศ” ไม่ใช่เครื่องหมายของการเลือกปฏิบัติต่อมนุษยชาติ และ “รูปลักษณ์ของผู้หญิง” ไม่ควรใช้เป็นเครื่องมือในการสร้าง บรรทัดฐานทางสังคมที่บิดเบี้ยว เสื้อผ้าและเสื้อผ้า” ไม่ใช่ข้ออ้างสำหรับผู้ชายที่จะใช้สิทธิในการล่วงละเมิดทางเพศ งานวิจัยล่าสุดโดยองค์การสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) แสดงให้เห็นว่าทำไมผู้ชายเอเชียถึงกล้ารังแกผู้หญิง เพราะพวกเขาคิดว่าตนมีสิทธิที่จะทำเช่นนั้นมากถึง 71% รองลงมาคือความเบื่อหน่าย ความสนุก ความโกรธและความมึนเมา

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest